ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*beat off*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น beat off, -beat off-

*beat off* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat off (phrv.) ขับไล่ See also: ผลักดันให้ออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, what, we're 19, 20 years old, and we're not even allowed to beat off.ชั้นหมายถึง อะไรวะ เราเพิ่ง19-20เองนะเว้ย ห้ามอะไรเรานักหนา

*beat off* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *beat off*
Back to top