ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be up for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be up for, -be up for-

*be up for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be up for (phrv.) ได้รับพิจารณา Syn. come up for, put up
be up for (phrv.) ขาย See also: เสนอขาย
be up for (phrv.) ถูกดำเนินคดี
be up for grabs (idm.) ว่างลง See also: ว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK... my dad's not gonna be up for about 15 minutes, and we got to get out of here.อีก 15 นาทีพ่อถึงจะติ่น เราออกไปกันดีกว่า
Do you think tiger would be up for a little night putting?นายคิดว่าไทเกอร์จะว่าไง ถ้าเราเล่นกันตอนกลางคืน
Well, just thought, seeing as you were flush, I thought you might be up for it.ฉันก็แค่เห็นนายกำลังมือขึ้น เผื่อนายอยากซักหน่อย
My question is... will you be up for that?คำถามผมก็คือ คุณจะทำได้มั้ย
T.j. says he's not going to be up for a while.ทีเจ บอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวมาสักครู่ได้แล้ว
Well, I was hoping you might be up for a visitor, but I see that our adjustment period continues.ผมหวังว่าคุณอาจจะ ตื่นขึ้นมาพอจะรับแขกได้ แต่ผม เห็นว่าช่วงปรับตัวของเรายังดำเนินต่อไป
Who else fancies a pint? I'd be up for that.ใครจินตนาการไพน์หรือไม่ ฉันจะขึ้นสำหรับการที่
Would you be up for that?คุณสนใจจะเข้าร่วมมั้ย
Our entire lives will be up for grabs.ชีวิตคู่ของเราจะระส่ำระสาย

*be up for* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลหลัง[v.] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be up for*
Back to top