ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be down on*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be down on, -be down on-

*be down on* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be down on (phrv.) ตะคอกใส่ See also: พูดอย่างโกรธที่ทำผิด Syn. tell off
be down on (phrv.) หาข้อผิดพลาดได้เร็ว See also: จับผิดได้เร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It looks like he was just packing it up anyway. He's got to be... He's got to be down one of this ways.เขาต้องอยู่แถวนี้สักแห่ง

*be down on* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *be down on*
Back to top