ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*be able to take*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be able to take, -be able to take-