ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*apart from*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apart from, -apart from-

*apart from* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apart from (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม) Ops. including
apart from (prep.) นอกจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace?คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า
Yeah. Quite apart from the fact that you're a student...แต่ยังมีปัญหาที่ว่า เธอน่ะเป็นนักเรียนและฉัน...
Oh, I don't know, apart from the fact that he's sweet and modern and sensitive.ไม่รู้นะ นอกจากคลิฟจะ... พูดจาอ่อนหวาน ทันสมัย อ่อนไหวแล้ว
I'm nice. I really am. Apart from my terrible taste in pie and...ฉันเป็นคนดีนะคะ อาจจะเลือกพายไม่ค่อยเก่ง
"The only action required, apart from shredding the thing,ที่ทำได้อย่างเดียวนอกจากฉีกทิ้งก็คือ
And apart from that, I knew that you had not stopped being a knight.และอีกอย่าง ข้ารู้ว่ายังไง แกก็ทิ้งความเป็นเซนต์ไม่ได้หรอก
Now, externally his body was completely normal - apart from one small item on the inside of the left thigh.ดูจากข้างนอกตัวเขาก็ปรกติดี นอกจากจุดเล็กๆด้านในต้นขานี้
Oh, actually, apart from internships and part-time jobs to pay for school, this is my first real job.จริงๆ แล้วเคยฝึกงานแล้วทำ part-time หาเงินเรียน งานนี้นับว่าเป็นงานแรกของฉัน
They moved apart from one another.มันเคลื่อนที่ออกจากกัน
She's only 10 years apart from me.อายุห่างกับฉันแค่ 10 ปี

*apart from* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)

*apart from* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from
裸祭り[はだかまつり, hadakamatsuri] (n) semi-naked festival; festival in which the participants go naked apart from loin-cloths

*apart from* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่นับ[X] (mai nap) EN: not counting ; not counted ; apart from FR: sans compter
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
นอกเหนือไปจาก[prep.] (nøkneūa pai) EN: in addition to ; outside of ; apart from FR:
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

*apart from* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *apart from*
Back to top