ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*agitatedly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agitatedly, -agitatedly-

*agitatedly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely

*agitatedly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously

*agitatedly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)

*agitatedly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *agitatedly*
Back to top