ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*act for*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น act for, -act for-

*act for* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
act for (phrv.) ทำหน้าที่แทน See also: ทำแทน, แทน Syn. appear for, plead for
contract for (phrv.) ทำสัญญาสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contract for servicesสัญญาจ้างเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาการ (v.) act for See also: be on duty, act on behalf of, be in charge
รักษาการในตำแหน่ง (v.) act for See also: act temporarily in place of
รับเหมา (v.) contract for See also: take over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet every scientific instrument confirms the IPV was out of contact for only a fraction of a second.แต่ยืนยันทุกเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ ไอพีวี ออกจากรายชื่อผู้ติดต่อ เพียงเสี้ยววินาที
How about we just make eye contact for five seconds?หรือจะสบตากันสักแค่ 5 วินาทีก็ได้
Kira has begun to act for a bright, ideal world.คิระกำลังเริ่มการกระทำ เพื่อความสว่างไสว สร้างโลก
And tomorrow, we'll try and get a contract for seed maize for cattle, and we can start...และพรุ่งนี้เราจะพยายามตกลง เรื่องโพดสำหรับวัว แล้วเราจะได้เริ่ม...
You've been out of contact for hours.คุณขาดการติดต่อเป็นชั่วโมง
In the meantime Mrs Gennero is there anybody we can contact for you?คุณเจนเนอโรครับ คุณอยากให้ผมติดต่อใครให้มั้ยครับ
You've signed a contract for seven days.ลูกเซ็นสัญญาไว้แค่ 7 วัน
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย
Is there anybody you want us to contact for you?คุณต้องการให้เราติดต่อใครไหมครับ
You've been out of contact for a long time.คุณไม่ได้ติดต่อมานาน
You act for your comrades.การกระทำของนายบ่งบอกถึงทั้งกองร้อย
I have a contract for my exercise class.ที่ผมต้องให้ทำสัญญาเรื่องคลาสการออกกำลัง

*act for* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代理[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, 代理] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 借契] contract for a loan
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, 包工] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor

*act for* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
売買契約[ばいばいけいやく, baibaikeiyaku] (n) contract for (of) sale
循環型社会形成推進基本法[じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう, junkangatashakaikeiseisuishinkihonhou] (n) Act for Establishing a Recycling-Oriented Society

*act for* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; do contract work ; be a contractor FR:
รับเหมางาน[v. exp.] (rapmāo ngān) EN: contract for a job FR:
แทน[v.] (thaēn) EN: represent ; replace ; act for ; take the place of ; deputise for ; deputize for FR: représenter ; remplacer

*act for* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *act for*
Back to top