ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*acquiring*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acquiring, -acquiring-

*acquiring* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquiring (n.) การได้มา Syn. acquirement, attainment

*acquiring* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, 假借] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, 假借字] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)

*acquiring* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *acquiring*
Back to top