ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abide at*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abide at, -abide at-

*abide at* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide at (phrv.) พัก See also: อาศัย, อยู่ Syn. abide in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abide at*
Back to top