ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แผนการวิจัย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แผนการวิจัย, -แผนการวิจัย-

*แผนการวิจัย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนการวิจัย (n.) research project See also: research plan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แผนการวิจัย*
Back to top