ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เสียความนิยม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เสียความนิยม, -เสียความนิยม-

*เสียความนิยม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียความนิยม (v.) lose popularity Syn. เสื่อมความนิยม Ops. ได้รับความนิยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เสียความนิยม*
Back to top