ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เบียดแว้ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เบียดแว้ง, -เบียดแว้ง-

*เบียดแว้ง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เบียดแว้ง*
Back to top