ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เท่าฟ้า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เท่าฟ้า, -เท่าฟ้า-

*เท่าฟ้า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
เท่าฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
เท่าฟ้า (adv.) as high as the sky Syn. เสมอฟ้า, เฉียดฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
January 8th. Where are my blue socks? Can't find them anywhere.8 มกราคม ถุงเท้าฟ้าฉันไปไหน หาไม่เจอเลย
As much as the skies and the earth.รักเท่าฟ้า,เท่าโลกเลย ^^
I will always love you to the moon and back.แม่จะรักลูกเท่าฟ้าตลอดไป
Then I'll love her to the moon and back.ผมก็จะรักเธอเท่าฟ้าเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เท่าฟ้า*
Back to top