ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เทียมบ่าเทียมไหล่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เทียมบ่าเทียมไหล่, -เทียมบ่าเทียมไหล่-

*เทียมบ่าเทียมไหล่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทียมบ่าเทียมไหล่ (v.) run neck and neck See also: keep abreast of each other Syn. เสมอ, ทัดเทียม, เทียม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เทียมบ่าเทียมไหล่*
Back to top