ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เต็มขนาด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เต็มขนาด, -เต็มขนาด-

*เต็มขนาด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มขนาด (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, สุดความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attach mind limiters, pain pulsers, and give him a full dose of X-C33.เพิ่มการจำกัดความคิด, กระตุ้นความเจ็บปวด, และให้เอ็กซ์-ซี33 เต็มขนาดแก่เขา
"'I am sorry that these shoes are a full size too large."" ฉันขอโทษที่รองเท้าเหล่านี้ มีขนาดเต็มขนาดใหญ่เกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เต็มขนาด*
Back to top