ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เงาะป่า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เงาะป่า, -เงาะป่า-

*เงาะป่า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงาะป่า (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เงาะป่า*
Back to top