ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*อาจเอื้อม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อาจเอื้อม, -อาจเอื้อม-

*อาจเอื้อม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจเอื้อม (v.) be presumptuous Syn. ล่วงเกิน, บังอาจ, เอื้อมอาจ Ops. เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mean to be presumptuous, but my days of romance are long over.. ฉันไม่ได้อาจเอื้อมขนาดนั้น แต่ว่าวันวานแห่งความโรแมนติกของฉัน
Jason, I know it's hard for you to understand, but... trust me, you cannot grasp the totality of this grand design.เจสันผมรู้มันยากจะเข้าใจ แต่เชื่อผม คุณไม่อาจเอื้อมถึง การออกแบบทั้งหมดนี้ได้หรอก
Wait. I think I might be able to reach the door.เดี๋ยวนะ ฉันว่า ฉันอาจเอื้อมไปถึงประตูได้
The only thing beyond the reach of my fists is humanity.สิ่งเดียวที่กำปั้นข้ามิอาจเอื้อมถึงได้
I would never ask you that.ผมคงไม่กล้าอาจเอื้อมถามคุณเรื่องนั้นหรอก
♪ You can do all I couldn't do ♪#เธอทำได้สารพัน ที่ฉันไม่อาจเอื้อม#
With his influence in the religious right, he'll be able to speak to people we never hoped to reach.แต่ด้วยความคล่องแคล่ว ในการจูงใจผู้คนเรื่องศาสนา เขาสามารถพูดกับคน ที่เราไม่เคยคิดอาจเอื้อม
It's just...อาจเอื้อม ฉัน เอ่อ..
I know you think Shayna's out of your league and you don't want to rock the boat.ผมรู้ว่าคุณคิดว่ชายน์น่านั้นไม่อาจเอื้อม และคุณไม่อยากจะกวนน้ำให้ขุ่น
Yet she's completely out of reach.แต่ก็ไม่อาจเอื้อมถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *อาจเอื้อม*
Back to top