ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หัวเกษียน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หัวเกษียน, -หัวเกษียน-

*หัวเกษียน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวเกษียน (n.) supplement See also: additional matter, comment on report

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หัวเกษียน*
Back to top