ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หมากทัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมากทัน, -หมากทัน-

*หมากทัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมากทัน (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, ต้นพุทรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หมากทัน*
Back to top