ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หญ้ารกช้าง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หญ้ารกช้าง, -หญ้ารกช้าง-

*หญ้ารกช้าง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญ้ารกช้าง (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หญ้ารกช้าง*
Back to top