ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สุดฝีมือ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สุดฝีมือ, -สุดฝีมือ-

*สุดฝีมือ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดฝีมือ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Play the best you can, Kaspar. Play your best.เล่นให้สุดฝีมือเลยนะ แคสป้าร์ เล่นเต็มที่เลย
OK. Pal. Swap bibs with him.เอาเอี๊ยมจากเขา สุดฝีมือเลยล่ะ
We were all working our way up call sheets to sign clients.เราต่างหาลูกค้ากันสุดฝีมือ
Doing their best to save him.เค้าต้องทำสุดฝีมือเพื่อช่วยเค้าไว้
You just relax while I rustle up a snack to go with it.ทำตัวตามสบายนะ เดี๋ยวโนดาเมะจะทำอาหารสุดฝีมือเลยค่ะ
Show the man what you showed me yesterday.วันนี้ ทำให้สุดฝีมือเลยนะ
Okay, O'Conner, give it your best shot.เอาละ โอคอนเนอร์ เอาให้สุดฝีมือเลย
I'll certainly do my best.ผมจะทำสุดฝีมือแน่นอน
DON'T LET IT PULL TO THE LEFT. I'LL DO MY BEST.ผมจะทำอย่างสุดฝีมือเลย
Oh! I'll make it nice, honey, just the way it used to be.แม่จะทำอาหารสุดฝีมือ เหมือนที่เคยทำเลย
Now, now, my love. My brother fought valiantly for you.โธ่ โธ่ ยอดรัก พี่ข้า สู้สุดฝีมือเพื่อท่าน
I do my best.{\cHFFFFFF}ข้าทำสุดฝีมือ
All you gotta do is show up and cook the meal of your life.คุณแค่โผล่ไปแล้วทำอาหารสุดฝีมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สุดฝีมือ*
Back to top