ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สีหบัญชร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สีหบัญชร, -สีหบัญชร-

*สีหบัญชร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สีหบัญชร*
Back to top