ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สิ้นแต้ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สิ้นแต้ม, -สิ้นแต้ม-

*สิ้นแต้ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นแต้ม (v.) be unable See also: be at dead end Syn. สิ้นท่า, จนแต้ม, จนมุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สิ้นแต้ม*
Back to top