ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สิเนหา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สิเนหา, -สิเนหา-

*สิเนหา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิเนหา (v.) love Syn. รักใคร่, หลงใหล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สิเนหา*
Back to top