ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สั่งการ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สั่งการ, -สั่งการ-

*สังการ* ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can tell Mance that's the man who killed Qhorin Halfhand.บอกมานซ์ด้วยล่ะ ว่านี่คือผู้สังการ โคริน ครึ่งมือ
[italian] The only solution is for the assassin to be assassinated immediately.[เถียงกันเป็นภาษาอิตาเลี่ยน] มีทางเดียวที่จะจัดการกับมือสังการได้
Supervised the raid from ops.เป็นคนสังการการโจมตีภารกิจนั่น
There have been assassination threats, uprising in Estonia, the Middle East.มีการลอบสังการเกิดขึ้น การปฏิวัติในเอสโทเนีย ตะวันออกกลาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สั่งการ*
Back to top