ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สรีระ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สรีระ, -สรีระ-

*สรีระ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมสรีระ (n.) pagoda See also: sacred-stupa Syn. เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
สรีระ (n.) body
สรีระ (n.) body Syn. ร่างกาย, กาย, สกนธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, does not account for small unidentified object found in subject's nasal cavity..... ยืนยันว่าเหมือนคน แต่ อาจมีสรีระ ที่แปรเปลี่ยนไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถอธิบาย ได้ว่า...
Which would prevent an alien species who doesn't happen to share ancient physiology from trying to hack in, I guess.ที่ป้องกัน สปีชี่ย์ต่างดาว ้ที่โครงสร้างสรีระไม่เหมือนพวกเอนเชี่ยน แฮ็คเข้าระบบ, ผมเดานะ
Lingering scent, full body, perfect nose.กลิ่นอ้อยอิ่ง สรีระได้ที่ จมูกไร้ที่ติ
I want somebody with a background in physiology and anatomy to study this damn thing.ผมต้องการคนที่มีความรู้ ทางสรีระและกายวิภาค เพื่อมาศึกษาเจ้าสิ่งนี้
As you begin to sketch, think of the human form as an object.ตอนที่คุณกำลังสเก็ตช์ ให้คิดว่าสรีระมนุษย์ เหมือนกับวัตถุอย่างนึง
I want you to pay close attention to which parts of the human body reflect light and which parts cast a shadow.ผมต้องการให้คุณให้ความสนใจ อย่างใกล้ชิด ไปยังส่วนของสรีระที่ได้รับแสง และส่วนที่เกิดเงา
I understand that some of you are uncomfortable with the naked body, maybe even find it laughable.ผมเข้าใจว่าพวกคุณบางคนอาจอึดอัด กับสรีระที่เปลือยเปล่า หรืออาจจะขบขันกับมันก็ตาม
There are hormonal and physiological changes that the body goes through after childbirth.มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางฮอร์โมน และทางสรีระ หลังจากการคลอด
Hey,dr.Bailey,you wouldn't happen to know anything about, uh,the anatomy of a deer?เฮ้,ดร.เบลลี่,คุณคงไม่บังเอิญที่จะรู้หรอกนะ อ้อ,สรีระของกวาง
Physiologically impossible.ทางสรีระแล้วเป็นไปไม่ได้
Physiology and biomechanics.สรีระวิทยาและชีวกลศาสตร์
Lynette's body was changing.สรีระ ของลินเน็ต เริ่มเปลี่ยนไป
I always assumed it was for my body.ผมเดาเสมอว่าเป็นเพราะสรีระของผม
You'll be drawing the male form.แต่คุณจะต้องวาดสรีระผู้ชาย
I mean, you must really know your anatomy. Oh, my God.ฉันหมายถึงคุณน่าจะรู้จักสรีระตัวเองดี โอ้พระเจ้า
You have the perfect frame for bodybuilding.คุณมีพื้นฐานทางสรีระที่เหมาะ กับการเพาะกล้าม
You're not here for any of the physical stuff.ไม่ต้องห่วงหรอกนะ คุณไม่ได้จบสรีระวิทยามานี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สรีระ*
Back to top