ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ศึกษาต่อ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ศึกษาต่อ, -ศึกษาต่อ-

*ศึกษาต่อ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
การศึกษาต่อเนื่อง (n.) continuous education
ศึกษาต่อ (v.) further study See also: continue to study
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ
And as a man, he traveled far to a new school and a new beginning...แล้วในฐานะบุรุษ เขาท่องแดนไกล เพื่อมาศึกษาต่อวิทยาลัย และเริ่มต้นชีวิตใหม่...
"... If you continue as rosewood's m.V.P. And anchor" ถ้าคุณรับหารศึกษาต่อ จากมัธยมโรสวู้ด
Mr. Rabin says if "you continue as rosewood's m.V.P. And anchorคุณเรบิน บอกว่า "ถ้าคุณศึกษาต่อ ที่มัธยมปลายโรสวู้ด"
Hyhy is pursuing his Masters in Business. He pays for his university expenses throughtournament winnings.hyhy กำลังศึกษาต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เขาใช้จ่ายและชำระค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของเขาด้วยเงินที่มาจากการชนะการแข่งขันต่างๆ
You owe it to yourself, to your writing, to go to college.คุณต้องให้โอกาสตัวเองกับงานเขียนของคุณ ที่จะได้ไปศึกษาต่อ
Women from Southeast Asia...ก็จะศึกษาต่อถึงผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
And that would mean an opportunity at college.และนั่นหมายถึง โอกาสที่ดีสำหรับศึกษาต่อที่วิทยาลัยสักแห่ง
Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...นักศึกษาต้องเคารพความเป็นเจ้าของ ของส่วนรวมและส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การขโมย,การยักยอก หรือ...
We studied that case back at the academy.เราได้นำเคสเหล่านั้น มาศึกษาต่อในภายหลัง
Vaughn got recruited to a college in Delaware.วอนน์ได้รับเลือกให้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยในเดลาแวร์
The sign ups for the college fair will be held all day in the cafeteria.งานออกร้านศึกษาต่อวิทยาลัยจะจัดขึ้นทั้งวันที่โรงอาหาร
No living family and no education past high school.ไม่มีครอบครัวญาติพี่น้อง ไม่มีการศึกษาต่อหลังจบไฮสกูล
She invited us to join next semester!เธอเชิญเราไปร่วมภาคการศึกษาต่อไป!
Little thing called DNA, and we're workin' with it over at my foundation.ไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่า ดีเอ็นเอ แล้วเราก็เอามาศึกษาต่อที่มูลนิธิของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ศึกษาต่อ*
Back to top