ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ลำบากยากเย็น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ลำบากยากเย็น, -ลำบากยากเย็น-

*ลำบากยากเย็น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบากยากเย็น (v.) become poverty-stricken See also: be badly off Syn. ลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there will be much suffering involved.ไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ลำบากยากเย็น*
Back to top