ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร้านขายขนมปัง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้านขายขนมปัง, -ร้านขายขนมปัง-

*ร้านขายขนมปัง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านขายขนมปัง (n.) bakery Syn. ร้านขนมปัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bakery (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
bakeshop (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร้านขายขนมปัง*
Back to top