ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร้องไห้ร้องห่ม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้องไห้ร้องห่ม, -ร้องไห้ร้องห่ม-

*ร้องไห้ร้องห่ม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องไห้ร้องห่ม (v.) weep See also: cry with sorrow Syn. ร้องไห้, ร้องไห้คร่ำครวญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร้องไห้ร้องห่ม*
Back to top