ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร่ายดั้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร่ายดั้น, -ร่ายดั้น-

*ร่ายดั้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ายดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร่ายดั้น*
Back to top