ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รู้อยู่เต็มอก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รู้อยู่เต็มอก, -รู้อยู่เต็มอก-

*รู้อยู่เต็มอก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้อยู่เต็มอก (v.) know thoroughly Syn. รู้อยู่เต็มใจ, รู้อยู่แก่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, since the real test for any choice is having to make the same choice again knowing full well what it might cost I guess I feel pretty good about that choice because here I am, at it again.ตอนนี้การทดสอบของการตัดสินใจคือการเลือกในข้อเดิมๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันจะต้องแพง ฉันว่าที่ฉันรู้สึกดีกับการเลือกทางนั้นก็เพราะว่า
That woman satour table, spent the holidays with us, all the while knowing her son ran over my mother.ผู้หญิงคนนั้นร่วมโต๊ะกับเรา , ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกัน ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่า ลูกชายเธอขับรถชนแม่ของผม
He's fully aware.เขาหน่ะรู้อยู่เต็มอกแล้ว
You always knew who I was, what I am.เจ้ารู้อยู่เต็มอกว่าข้าเป็นใคร อยู่ฝ่ายไหน
I would never knowingly hurt somebody.ฉันไม่มีทางทำร้ายใคร โดยที่รู้อยู่เต็มอกหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รู้อยู่เต็มอก*
Back to top