ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รุมไข้*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รุมไข้, -รุมไข้-

*รุมไข้* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุมไข้ (v.) cure somebody of his fever by giving him an antipyretic See also: treat the fever, remedy a fever, give medicine to reduce the fever

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รุมไข้*
Back to top