ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ราวตากผ้า*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ราวตากผ้า, -ราวตากผ้า-

*ราวตากผ้า* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราวตากผ้า (n.) clothes line See also: washing line
English-Thai: Nontri Dictionary
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't we hang our towels on towel bars instead of hooks, and that'll make them dryer?ทำไมเราไม่แขวน ผ้าเช็ดตัวบนราวตากผ้า แทนที่จะแขวนตรงตะขอล่ะ นั่น จะทำให้มันแห้งมากกว่า
Do you need this box of towel racks?แม่ต้องการกล่องที่ ใส่ราวตากผ้าเหรอ?
Uh, they're, uh, they're on the line drying.เอ่อ พวกมัน เอ่อ พวกมันอยู่บนราวตากผ้า
Found the poncho on a clothesline.เจอผ้าคลุมบนราวตากผ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ราวตากผ้า*
Back to top