ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รัชสมัย*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รัชสมัย, -รัชสมัย-

*รัชสมัย* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัชสมัย (n.) reign
English-Thai: Nontri Dictionary
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to vampire night life, post-Russell Edgington.ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งรัตติกาล หลังรัชสมัยรัสเซล เอ็ดจิงตัน
The Watch abandoned it during the reign of King Jaehaerys I.หน่วยพิทักษ์ทอดทิ้งมันไป ในรัชสมัยของเจเฮริส ที่ 1
The last ten years of King Ferdinand's reign.10 ปีสุดท้าย ในรัชสมัย กษัตริย์ เฟอร์ดินาน
"The Lives of Four Kings." Grand Maester Kaeth's history of the reigns of Daeron the Young Dragon,ชีวิตของกษัตริย์ทั้งสี่" ผลงานประวัติศาสตร์ของแกรนด์เมย์สเตอร์เคธ เล่าถึงรัชสมัยของ เดย์รอน มังกรหนุ่ม
To each King were assigned several Royal Secretaries whose function was to keep a diary on behalf of the King.โดยแต่ละพระองค์ จะมีราชเลขาไว้คอยบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์
[InHwa, Year 14]รัชสมัย InHwa ปีที่ 14
Let freedom reign.สู่ รัชสมัยแห่งอิสระ
A new reign has begun.รัชสมัยใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้น
It's where you'll stay under my reign.นี่จะเป็นที่อยู่ของเจ้า ในรัชสมัยของข้า
Under my reign, you won't be punished for such nonsense.ในรัชสมัยของข้า เจ้าจะไม่ ถูกลงโทษเพราะเรื่องพวกนั้น
I guess people in Starling City prefer the Elizabethan era.ฉันเดาว่า ผู้คนในเมืองสตาร์ริ่ง จะชอบใจในรัชสมัยของพระนางเจ้าอลิซาเบทน่ะ
I hope your reign is long and peaceful.ขอให้รัชสมัยของท่านยืนนานและสงบสุข
Their reign continued for over 150 million years.รัชสมัยของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 150 ล้านปี
In the light of the Seven, I now proclaim Tommen of the House Baratheon First of His Nameด้วยแสงของทวยเทพทั้งเจ็ด ข้าขอประกาศให้ทอมเมน แห่งตระกูลบารอนธอร์น เป็นกษัตริย์รัชสมัยที่หนึ่ง

*รัชสมัย* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平成[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รัชสมัย*
Back to top