ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รัชฎาภิเษก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รัชฎาภิเษก, -รัชฎาภิเษก-

*รัชฎาภิเษก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัชฎาภิเษก (n.) royal silver jubilee ceremony See also: a silver jubilee Syn. รัชดาภิเษก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รัชฎาภิเษก*
Back to top