ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รัชกาล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รัชกาล, -รัชกาล-

*รัชกาล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัชกาล (n.) reign
เปลี่ยนรัชกาล (v.) change of dynasty See also: have a new king Syn. เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน, เปลี่ยนแผ่นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interregnumช่วงว่างระหว่างรัชกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regnal yearsปีในรัชกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
governnance (n.) รัชกาล See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ Syn. era, dynasty
reign (n.) รัชกาล See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ Syn. era, dynasty, governnance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The last six Lord Marshals have called this home.นี่คือที่พำนัก ของลอร์ด มาร์แชลมา 6 รัชกาล
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้
That piece is over 500 years old, From the reign of Sigismund I--นั้นมันเก่าแกตั้ง500ปี มาจากรัชกาลซิกิมันด์
King Rama IV of Siam divided a huge empireรัชกาลที่ 4 แบ่งอาณาจักรมหึมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รัชกาล*
Back to top