ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รักนวลสงวนตัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รักนวลสงวนตัว, -รักนวลสงวนตัว-

*รักนวลสงวนตัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักนวลสงวนตัว (v.) preserve one´s purity See also: lead a moral life Ops. ปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a respectable girl.ฉันเป็นหญิงรักนวลสงวนตัวนะยะ
♪ You made a rebel of a careless man's ♪เธอก่อกบฎในลูกสาวผู้รักนวลสงวนตัว
♪ You made a rebel of ♪เธอก่อกบฎในตัวลูกสาวผู้รักนวลสงวนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รักนวลสงวนตัว*
Back to top