ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รกชัฏ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รกชัฏ, -รกชัฏ-

*รกชัฏ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกชัฏ (adj.) overgrown See also: dense Syn. รกทึบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First, we have to establish the concept of a Republic.เราจำเป็นต้องจัดสร้าง หลักการของสาธารณรัฐ มันก็เหมือนกับการสร้างถนน ในป่ารกชัฏนั่นแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รกชัฏ*
Back to top