ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ภาษาคำติดต่อ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ภาษาคำติดต่อ, -ภาษาคำติดต่อ-

*ภาษาคำติดต่อ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาคำติดต่อ (n.) agglutinative language

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ภาษาคำติดต่อ*
Back to top