ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พล็อตเรื่อง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พล็อตเรื่อง, -พล็อตเรื่อง-

*พล็อตเรื่อง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พล็อตเรื่อง (n.) outline See also: plot, scheme Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง
พล็อตเรื่อง (n.) plot See also: story line Syn. เค้าเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's hope it works.เขียนเรื่องได้ดีมาก พล็อตเรื่องฉลาดมาก ชอบจังเลย
Why? Do you want to memorize the plot of a new book? Just use that one.ทำไมล่ะ คุณจำพล็อตเรื่องได้มั้ย แค่เลือกมา
They all seem to have the same plot.พล็อตเรื่องเดิมๆอย่างที่เคยเห็นมาตลอด
What ship?เพราะพล็อตเรื่องเปลี่ยนไปแล้ว บทกำลังรื้อเขียนใหม่
Scenario: a couple of girls fly into town looking for a fun weekend in NYC, when the meet two handsome international businessmen just back from a lucrative trip to Japan.พล็อตเรื่อง : สาวสวยสองคนบินมาหาอะไรสนุกๆทำที่นิวยอร์ค เมื่อเธอพบกับสองหนุ่มหล่อนักธุรกิจ
What's the plot?พล็อตเรื่องเป็นยังไง
It has a ridiculous plot.แต่ก็มีพล็อตเรื่องน่าขัน
It's the only real plot point we need next.นั่นเป็นพล็อตเรื่องหลักที่เราต้องการ
Give me a farfetched theatrical plot any day.ผมชอบพล็อตเรื่องไกลเกินจริง แนวเดิมๆมาก
This is whatever the show is where one person is willing... to open themselves up to new possibility, and the other person is a jerk... who doesn't trust anybody!แต่เป็นพล็อตเรื่องที่คนหนึ่งพร้อม เปิดตัวเองให้โอกาสใหม่ๆ กับอีกคนที่นิสัยแย่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พล็อตเรื่อง*
Back to top