ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*พญานาค*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น พญานาค, -พญานาค-

*พญานาค* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางพญานาค (n.) orbit of the moon See also: moon´s path through certain asterisms, serpent´s path
พญานาค (n.) King of Nagas See also: serpent, great Naga Syn. นาคราช, นาคี, นาคินทร์, นาคา, นาค, นาเคนทร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *พญานาค*
Back to top