ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ผู้ทรงศีล*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้ทรงศีล, -ผู้ทรงศีล-

*ผู้ทรงศีล* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ทรงศีล (n.) monk Syn. พระสงฆ์, บรรพฃิต Ops. ฆราวาส
ผู้ทรงศีล (n.) ascetic See also: white-robed ascetic Syn. ผู้บำเพ็ญเพียร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But this new bounty from a holy man... a guy whose neck i saved.แต่ว่าค่าหัวคราวนี้สิ มาจากผู้ทรงศีล คนที่ข้าเคยช่วยชีวิตเอาไว้
I am now a holy man.ตอนนี้ผมเป็นผู้ทรงศีล
The high priests have the power to mirror life and death.ผู้ทรงศีลมีอำนาจกำเนิดชีวิตหรือความตายได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ผู้ทรงศีล*
Back to top