ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปั้นน้ำชา*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปั้นน้ำชา, -ปั้นน้ำชา-

*ปั้นน้ำชา* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นน้ำชา (n.) teapot Syn. ปั้น, ป้านน้ำชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปั้นน้ำชา*
Back to top