ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปลงชีพ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปลงชีพ, -ปลงชีพ-

*ปลงชีพ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลงชีพ (v.) commit suicide Syn. ฆ่าตัวตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปลงชีพ*
Back to top