ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ประเทศเขตร้อน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ประเทศเขตร้อน, -ประเทศเขตร้อน-

*ประเทศเขตร้อน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศเขตร้อน (n.) tropical country Syn. เมืองร้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just imagine what this place looked like 275 million years ago, when it was a vibrant, tropical inland sea, dotted with islands and brimming with life.275,000,000 ปีที่ผ่านมา เมื่อมันเป็นสดใส ทะเลในประเทศเขตร้อน ดารดาษไปด้วยเกาะ
Raj is from India, a tropical country.ราจมาจากอินเดีย ประเทศเขตร้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ประเทศเขตร้อน*
Back to top