ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ประมาณตน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ประมาณตน, -ประมาณตน-

*ประมาณตน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประมาณตน (v.) know one´s standing or merits See also: estimate one´s own ability or strength, be humble, be modest Syn. ประมาณตัว, พอตัว, พอประมาณ Ops. หลงตน, ทะนงตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like she overplayed her hand.ดูเหมือนว่าเธอประมาณตนเกินไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ประมาณตน*
Back to top