ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ประจักษนิยม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ประจักษนิยม, -ประจักษนิยม-

*ประจักษนิยม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจักษนิยม (n.) empiricism Syn. ประสบการณ์นิยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ประจักษนิยม*
Back to top