ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ปมประสาท*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ปมประสาท, -ปมประสาท-

*ปมประสาท* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปมประสาท (n.) site of nerve cells
English-Thai: HOPE Dictionary
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ganglion๑. ปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangliaกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม [การแพทย์]
Ganglionปมประสาท [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ganglion (n.) ปมประสาท Syn. nerve center
nerve center (n.) ปมประสาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or cortical-based ganglionic degeneration or Huntington's or any one of a dozen other genetic diseases.หรือ เยื่อหุ้มเซลล์ตาม ปมประสาทจอประสาทตาเสื่อม หรือฮันทิงตัน หรืออะไร อีกหลายๆอย่าง โรคทางพันธุกรรม
Right where the thalamus joins the basal ganglia.เยื่อสมองเชื่อมกับปมประสาท
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท...
Plus deeper structures. The basal ganglia.รวมไปถึงส่วนที่ลืกกว่านั้น ปมประสาทพื้นฐาน
The stegosaurus has a massive cluster of nerves above the rump, the sacral ganglion.พวกสเตกอซอรัสมีปมประสาทจำนวนมาก อยู่เหนือก้น พวก sacral ganglion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ปมประสาท*
Back to top