ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*บานเบิก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น บานเบิก, -บานเบิก-

*บานเบิก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานเบิก (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *บานเบิก*
Back to top